สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

            สมาคมโลหะไทยได้ก่อตั้งและดำเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๗๐ ปีแล้ว ปัจจุบันสมาคมโลหะไทย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็ก โลหะ และเครื่องเหล็กต่างๆ มากกว่า 240 ราย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ


ทำเนียบรายชื่อ

SIAM METALS ASSOCIATION

 

นายประสาน พสุภา, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

นายสุนทร จงเสถียร, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

นายสมบูรณ์ สุริยบูรพกูล,นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

นายจรรยง ไพศาลศรีศิลป์, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ,

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

ดร.ประภา-วิริยประภากิจ, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

 

นายธำรงค์ สีห์โสภณ, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายอรรณนพ พรประภา, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายอุดม ดีรุ่งโรจน์, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายสุเมธ โรจนวรกุล, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายประเสริฐ จงรุ่งเรือง, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายสินชัย งามวงศ์มาศ, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายเอี่ยม เอี่ยมกาญจนาลัย, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายยศนิพล เด่นสินเกษม, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายวิสุทธิ์ เป้าพงศ์งาม, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายประวิทย์ ลิ้มสมบุญชัย, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล, นายกกิตติมศักดิ์

 

นายมนชัย เรืองศรีนุกุลกิจ, นายกสมาคม รุ่นที่ 25

 

นายลือเกียรติ ตั้งพูลสินธนา, อุปนายก

 

นายเกษม เผ่าวนิช, อุปนายก

 

นายไพบูลย์ ปิติทรงสวัสดิ์, อุปนายก

 

นายวิบูลย์ สุตันติวรคุณ, อุปนายก

 

นายบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล, อุปนายก

 

นายสุจินต์ พีรวณิชกุล, อุปนายก

 

นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม, อุปนายก

 

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์, อุปนายก

 

นายณรงค์ ตรึงตราจิตกุล, อุปนายก

 

นายเลิศฤทธิ์ วงศ์ดีเลิศกุล, อุปนายก

 

นายวิชัย หอเกรียงไกร, อุปนายก

 

นายเอกชัย ดีรุ่งโรจน์, อุปนายก

 

นายสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ, อุปนายก

 

นายวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล, อุปนายก

 

นายวีรยุทธ ลีลาประชากุล, อุปนายก

 

นายวินัย รัตนศิริวิไล, อุปนายก

 

นายสูรย์ ธรสารสมบัติ, อุปนายก

 

นายทวีศักดิ์ บุญอำนวยวิทยา, อุปนายก

 

นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ , อุปนายก

 

นายชวลิต ทวียนต์ชัย, อุปนายก

 

นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล, อุปนายก

 

นายจัฐยะพันธุ์ บรรจงวุฒิ, อุปนายก

 

นายธวัชชัย ตันติธีรบูลย์, อุปนายกและเหรัญญิก

 

นายสุกรี เผ่าวนิช, อุปนายก

 

นายกวี หัสดินไพศาล, อุปนายก

 

นายฉัตรชัย ปัญจธนมงคล (คุง), อุปนายก

 

นายอาณัติ ชีวะเกรียงไกร, อุปนายก

 

นายสุจิตต์ มั่นคงเจริญ, อุปนายก

 

นายศักดิ์ชัย ชาญเศรษฐิกุล, อุปนายก

 

นายกรัฐพงษ์ งามวิชัยรัชต์, รองเลขานุการ

 

นายธนวิณ เอกฐานุตต์, รองเหรัญญิก

 

นายเกรียงศักดิ์ วุฒิธนชัย, กรรมการตรวจสอบ

 

นายวันชัย โลจนวณิช, กรรมการตรวจสอบ

 

นายสมชัย ศรีสุมะ, ปฏิคม

 

นายสิทธิชัย สุนทรรังสรร, รองปฏิคม

 

นายชูศักดิ์ ชาประเสริฐกุล, กรรมการบริหาร

 

นายสมศักดิ์ เจียรธนะกานนท์, กรรมการบริหาร

 

นายเบญจพล วงศ์ไกรศรี, กรรมการบริหาร

 

นายพิชัย อัมพรเรืองรอง, กรรมการบริหาร

 

นายชาญยุทธ ฐิตยานันท์, กรรมการบริหาร

 

นายไชยยงค์ ตรงกมลธรรม, กรรมการบริหาร

 

นายถาวร งามสงวนประภา, กรรมการบริหาร

 

นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์, กรรมการบริหาร

 

นายสุพจน์ วุฒิธนาเศรษฐ์, กรรมการบริหาร

 

นายเชิดชัย ยรรยงเกษมสุข, กรรมการบริหาร

 

นายศักดิ์ชัย ปัญญาวรคุณชัย, กรรมการบริหาร

 

นายกีรติ อติภัควัฒน์, กรรมการบริหาร

 

นายประวิทย์ แซ่อึ้ง, กรรมการบริหาร

 

นายวีระชัย เดชกำจรกุล, กรรมการบริหาร

 

นายธนิสร เจนวิทยาพันธ์, กรรมการบริหาร

 

นายประพันธ์ อัศวนิเวศน์, กรรมการบริหาร

 

นายภีภน ภัทรธนภิญโญ, กรรมการบริหาร

 

นายสมศักดิ์ รงค์บัณฑิต, กรรมการบริหาร

 

นายวีระชัย แก้วกาญจนดิษฐ์, กรรมการบริหาร

 

นาย เจียน อี้ หู, กรรมการบริหาร

 

นายพิเชษฐ์ งามธนกิจจา, กรรมการบริหาร

 

นายประสงค์ ประสงค์สุกาญจน์, กรรมการบริหาร

 

นายชูรัตน์ พสุภา, กรรมการบริหาร

 

นายสมศักดิ์ อุดมสินวัฒนา, กรรมการบริหาร

 

นายสมชัย ครุจิตร, กรรมการบริหาร

 

นายวิวัฒน์ ตรีปัญจศีล, กรรมการบริหาร

 

นายทรงศักดิ์ รัตนหิรัญญา, กรรมการบริหาร

 

นายธีรชัย จิวัฒน์ธนากุล, กรรมการบริหาร

 

นายภาคิน ชยานภัทร์กุล, กรรมการบริหาร

 

นายธนิต พฤฒิวิจิตรา, กรรมการบริหาร

 

นายเทียม จรัสจรรยาวงศ์, กรรมการบริหาร

 

นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์, กรรมการบริหาร

 

นายเทอดชัย ดีสมเลิศ, กรรมการบริหาร

 

นายวีรศักดิ์ ชัยสุพฒน์, กรรมการ

 

นายเทอดชัย มงคลเจริญโชค, กรรมการ

 

นายพิสิฐ กังสดาลพิภพ, กรรมการ

 

นายวนิช ซววัฑรัตน์ชัย, กรรมการ

 

นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข, กรรมการ

 

นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์, กรรมการ

 

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา, กรรมการ

 

นายอนันต์ จิรเดชาพยัคฆ์, กรรมการ

 

นายวิชิต เอกมั่น, กรรมการ

 

นายสุรชัย ลีรุ่งเรือง, กรรมการ

 

นางสาวพรรณประภา โลหะวิบูลย์ทรัพย์, กรรมการ

 

นายศุภชัย ไพฑูรย์จรัสเรือง, กรรมการ

 

นายกมลชัย วงศ์มหเจริญ, กรรมการ

 

นายสุชาติ เมธาพิพัฒนกุล, กรรมการ

 

นายวิวรรธน์ พงศ์พรพรต, กรรมการ

 

นายสมชาย ไพโรจน์กุลมณี, กรรมการ

 

นายพิพิศน์ นราสุขปริพัฒน์, กรรมการ

 

นายสมศักดิ์ สุริยบูรพกูล, กรรมการ

 

นายสุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์, กรรมการ

 

นายสมบูรณ์ พงศ์พรพรต, กรรมการ

 

นายบุญสม เอี่ยมกาญจนาลัย, กรรมการ

 

นายเหว่ยเฮ้า แซ่หยัง, ผู้จัดการ

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION