สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
Download Application Form

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

Siam Metals Association was established and operated for a long time until the count is up to 70 years, the Association of Metal Thailand. Committee members include dealers, manufacturers, importers and exporters of steel products, ferrous metals and more than 240 peopleWhich formed the basis for medium and large industries such as construction and real estate industry. Automotive Industry Machinery Industry Industrial appliances, etc., thus leading to the creation of employment and income for the country-driven economy of the country significantly.

วันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI

                18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค กรุงเทพฯ เช้าวันนี้พิธีเปิดงานนิทรรศการ ท่านนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ให้เกียรติรับเชิญเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนี้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคุณสมเกียรติ  จิวะวัฒนาศักดิ์ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล,คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ, คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ ,คุณฉัตรชัย  ปัญจธนมงคล, คุณวรกฤต อธิวัชรการ, คุณพิเชฐ งามธนกิจจา กรรมการบริหาร คุณสุพจน์ วุฒิธนาเครษฐ์,คุณพิชัย อัมพรเรืองรอง รับเชิญเข้ามาร่วมงานในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION